Core Concept privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de 'AVG').

Verwerkingsverantwoordelijke
De betrokken gegevens worden verwerkt door Core Concept N.V, Albert Van Cotthemstraat 64, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0480.130.006. Core Concept wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Core Concept instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Core Concept:
Core Concept N.V.
Albert Van Cotthemstraat 64
1600 Sint-Pieters-Leeuw
ondernemingsnummer: 0480.130.006

Functionaris voor Gegevensbescherming:
Tel: 02/333.08.40
info@coreconcept.be


Doeleinden van de verwerking
Wanneer u contact neemt met onze organisatie of een bestelling plaatst, zich inschrijft voor een info, nieuwsbrief of op een ander manier een overeenkomst afsluit met Core Concept, verwerken wij de opgevraagde gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens) omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om tegemoet te komen aan onze wettelijk voorziene boekhoudkundige verplichtingen.
Vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening zo veel mogelijk af te stemmen op uw specifieke behoeften, gebruiken wij uw contactgegevens ook om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van Core Concept. Op dezelfde grondslag stelt Core Concept een profiel op van uw onderneming, op basis van publiek beschikbare gegevens en verrijking via derde partijen op basis van uw identificatiegegevens, alsook om u uit te nodigen tot tevredenheidsenquÍtes over onze dienstverlening.

Doorgifte van gegevens
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciŽle partners, tenzij u daar uw toestemming voor geeft. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken via eenvoudig verzoek via info@coreconcept.be .Core Concept maakt wel gebruik van externe partijen om haar werking op een efficiŽnte manier te organiseren, zoals marketing en softwareleveranciers, maar garandeert in dat geval dat deze partijen uw gegevens enkel binnen die context mogen gebruiken, en dat zij de passende maatregelen nemen om uw gegevens op een veilige manier te verwerken. Wij garanderen eveneens dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij onder de voorwaarden en met de bescherming die voorzien is in de AVG.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?
De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft. De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alsook de loggegevens van een eventuele toestemming die u heeft gegeven, houden wij na beŽindiging van de overeenkomst of na het geven van de toestemming bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-)contractuele vorderingen (5 - 10 jaar).
Alle andere gegevens worden gewist na beŽindiging van de overeenkomst, met uitzondering van uw naam, ondernemingsnummer en mailadres, die wij nog twee jaar bijhouden na het einde van de overeenkomst vanuit ons gerechtvaardigd belang u uit te nodigen tot het lidmaatschap.
Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen.
Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens
Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten: o Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, ...;
o Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
o Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken - u heeft de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
o Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
o Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan info@coreconcept.be
Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:
o Recht op bezwaar: u kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via info@coreconcept.be Core Concept zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.
Klachten
Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).
Deel dit: Facebook LinkedIn Twitter


Cookie guidelines

In this guideline we use the term cookies to refer to cookies and other similar technologies covered by the EU Directive on privacy in electronic communications.

What is a cookie?

Cookies are small text files, created by the website visited, that contain data. They are stored on the visitor's computer to give the user access to various functions.

Both session cookies and non-session cookies are used on our sites.

A session cookie is temporarily stored in the computer memory while the visitor is browsing the website. This cookie is erased when the user closes their web browser or after a certain time has passed (meaning that the session expires).

A non-session cookie remains on the visitor's computer until it is deleted.

Why do we use cookies?

We use cookies to learn more about the way visitors interact with our content and help us to improve the experience when visiting our website.

Site functionality and content.

The share function is used by visitors to recommend our sites and content on social networks such as Facebook and Twitter. Cookies store information on how visitors use the share function although not at an individual level so that the website can be improved. If you do not accept cookies, no information is stored.

For some of the functions within our websites we use third party suppliers, for example, when you visit a page with videos embedded from or links to YouTube. These videos or links (and any other content from third party suppliers) may contain third party cookies and you may wish to consult the policies of these third party websites for information regarding their use of cookies.

Web analytics

This website uses Google Analytics which use cookies. At the aggregate level, cookies store information on how visitors use the website, including the number of pages displayed, where the visitor comes from, and the number of visits, to improve the website and ensure a good user experience. If you do not accept cookies, no information is stored.

How do I reject and delete cookies?

We will not use cookies to collect personally identifiable information about a visitor.

However, should you wish to do so, you can choose to reject or block the cookies set by Core Concept or the websites of any third party suppliers by changing your browser settings - see the "Help function" within your browser for further details.

Please note that most browsers automatically accept cookies so if you do not wish cookies to be used, you may need to actively delete or block the cookies.

For information on the use of cookies in mobile phone browsers and for details on how to reject or delete such cookies, please refer to your mobile phone manual.

Note, however, that if you reject the use of cookies you will still be able to visit our websites but some of the functions may not work correctly.